หัวข้อใบงานมีดังนี้
 
แนะนำสมาชิกกลุ่ม
 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
 
สิ่งที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง
ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์
และเทคนิคการเรียนการสอน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าไป
ศึกษาดูงาน (กลุ่มย่อย)
 
แนวทางในการนำประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้ง 3 ส่วนไปประยุกต์
 
แนวคิดที่จะนำสิ่งที่ได้รับจากการ
ศึกษาดูงานไปสร้างเครือข่าย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
จุดเด่น/จุดด้อย ของการดูงาน
 
โอกาส/อุปสรรคของการดูงาน
 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
 
 

 

 
 
7)โอกาส/อุปสรรค ของการศึกษาดูงานครั้งนี้
  • โอกาส
  • ได้ใช้โอกาสในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ เก็บข้อมูลทั้งด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป กฏระเบียบต่าง ๆ ด้านการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก การจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และด้านการบริหารจัดการศูนย์ ที่เน้นการทำงานเป็นทีม
  • อุปสรรค
  • 1.เกิดจากตัวผู้เข้ารับการศึกษาดูงานที่มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.เกิดจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (ฝนตก)