จันทร์ 30 มีนาคม 255830°C
ล็อคอิน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัส:
ติดต่อสอบถาม

ออนไลน์: 316
วันนี้: 6609
ผู้เข้าชม: 12,444,362

ข่าวและกิจกรรม รวมภาพข่าวกิจกรรม
สำนักงานประสานงานโครงการรมป. จัดการประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา โครงการ รมป.1 26/3/2558 อ่านต่อ ...
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับเทศบาลตำบลบางสีทอง 23/3/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รมป.2 ครั้งที่ 3(9)/2558 9/3/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารหลักสูตร โครงการ รมป.1 ครั้งที่ 2(59)/2558 9/3/2558 อ่านต่อ ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ รมป.1 ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14 รอบที่ 4 ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดชลบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,อุบลราชธานี 27/2/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1(4)/2558 26/2/2558 อ่านต่อ ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ รมป.1 ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14 รอบที่ 3 ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,สงขลา,สุพรรณบุรี,นครสวรรค์ 25/2/2558 อ่านต่อ ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ รมป.1 ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดอุดรธานีและพิษณุโลก 20/2/2558 อ่านต่อ ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ รมป.1 ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14 รอบที่ 1 ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดเชียงใหม่และนครราชสีมา 18/2/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารหลักสูตร โครงการ รมป.1 ครั้งที่ 1(58)/2558 9/2/2558 อ่านต่อ ...
เอกสารในโครงการ

+
ระบบทะเบียนนักศึกษา(ตรวจสอบผลการเรียน,พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา) คลิกที่นี่
+
แผนผังองค์กรและแนะนำผู้บริหารในโครงการฯ คลิกที่นี่
+
การรับรองหลักสูตร 5 ปี โครงการ รมป.
+
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.2)
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆของนักศึกษา
- ประกาศวันเปิดเรียนและวันสุดท้ายของภาคการศึกษา
- ข้อมูลหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557(หลักสูตร5ปี)
- หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา โครงการ รมป. เทอม1/57
- ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา โครงการ รมป. เทอม2/57
+
ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รมป.2) คลิกที่นี่
+
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,การปฏิบัติการสอน สอบถามได้ที่ 02-2445467
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- เอกสารในการขออนุมัติไปปฏิบัติการสอน
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อน7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลัง7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนความรู้ที่ผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีชื่อประกาศผลการเทียบโอนความรู้ที่ผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (กรณีไม่ผ่าน)
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยื่นแบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ แต่ยังไม่มีรายชื่อประกาศจากคุรุสภา
- การเทียบโอนความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- การขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
- การขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ รมป. มสด.)
- การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ รมป. มสด.)
- ขั้นตอนการขอเทียบโอน 9 มาตรฐานความรู้ผ่าน มสด.
+
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษา รมป.1
x