กลับหน้าหลัก
หน้ารวมภาพข่าวกิจกรรม
แสดงภาพข่าวปี : พิมพ์หน้านี้
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 4(23)/2560
15/11/2560
การประกาศผลประกวด ต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOK AWARD 2017”
19/10/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดสงขลา
27/9/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดอุดรธานี
21/9/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดนนทบุรี
13/9/2560
นักศึกษา รมป.2 ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs
8/9/2560
โครงการ รมป.2 จัดอบรมการใช้ชุดสื่อ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก วันที่ 26 สค 60
8/9/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ(รมป.) ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรีและศูนย์นครนายก ครั้งที่ 1(9)/2560
8/9/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดพิษณุโลก
6/9/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/8/2560
“การใช้ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”จัดโดยศูนย์กำแพงเพชร ศูนย์อุตรดิตถ์ ศูนย์ยะลา และศูนย์ลำปาง
24/8/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดนครราชสีมา
22/8/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง
15/8/2560
การใช้ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอบรมนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ
15/8/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” จังหวัดเชียงใหม่
10/8/2560
โครงการ รมป.2 ศูนย์ลำปาง จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม
2/8/2560
ศูนย์ตรัง จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านนิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2/8/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
21/7/2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 3(22)/2560
17/7/2560
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
17/7/2560
โครงการ รมป.2 จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12/7/2560
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2(13)/2560
6/7/2560
นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์อุบลราชธานี จัดงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย
24/5/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” รุ่นที่ 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
22/5/2560
โครงการ รมป.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย
18/5/2560
ประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการส่วนกลาง
18/5/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” รุ่นที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช
17/5/2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 2(21)/2560
16/5/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” รุ่นที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
1/5/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
25/4/2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 2(9)/2560
12/4/2560
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม smart classroom ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10/4/2560
ศูนย์นครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมเสริม “กิจกรรมว่ายน้ำ” ให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (รมป.2)
1/4/2560
ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 1(13)/2560
30/3/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดอุบลราชธานี
20/3/2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 1(8)/2560
17/3/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดบุรีรัมย์
06/3/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
3/3/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป.2 (ศูนย์กรุงเทพฯ , นครนายก , สุพรรณบุรี , ตรัง)
22/2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 มหาสารคาม ,กำแพงเพชร ,นครราชสีมา ,นครศรีธรรมราช , สงขลา ,ยะลา
22/2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) (เชียงราย ,ลำปาง ,อุตรดิตถ์ ,ศรีสะเกษ ,อุบลรา
22/2/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
10/2/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมมือฯ (รมป.2)
8/2/2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 1(20)/2560
2/2/2560
โครงการ รมป.2 จังหวัดยะลา จัดโครงการ จัดงานนิทรรศการผลงานบูรณาการศาสตร์และศิลป์กลิ่นไอปฐมวัย
24/1/2560
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1(12)/2560
20/1/2560
ขึ้นด้านบน | พิมพ์หน้านี้