กลับหน้าหลัก
หน้ารวมภาพข่าวกิจกรรม
แสดงภาพข่าวปี : พิมพ์หน้านี้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
12/12/2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
29/11/2561
โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
9/11/2561
งานนิเทศเสมือนจริง “นิเทศออนไลน์ 1 ถึง 2”
29/10/2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2(26)/2561
5/10/2561
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3(17)/2561
1/10/2561
ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 3(18)/2561
27/09/2561
โครงการ รมป.2 ลำปางจัดนิทรรศการ “Plearn (Play&Learn) จากชุมชนสู่ห้องเรียน”
19/9/2561
หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ รหัสหลักสูตร 613121034 - 008 ณ กรุงเทพมหานคร
18/9/2561
หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ รหัสหลักสูตร 613121034 - 007 ณ จ.นครศรีธรรมราช
18/9/2561
การนิเทศออนไลน์ของนักศึกษาโครงการ รมป.2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10/9/2561
“การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่” รุ่น611161140 - 007 ณ จ.สุราษฎร์ธานี
5/9/2561
การประชุมวิพากษ์คณะกรรมการ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2
3/9/2561
หลักสูตรประเมินพัฒนาการทั่วไปตามแนวคิด DSPM สำหรับเด็กปฐมวัย รหัสหลักสูตร 611162021 - 003 ณ กรุงเทพมหานคร
1/9/2561
“การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่”จังหวัดนครราชสีมา"
1/9/2561
“หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ” รหัสหลักสูตร 613121034 - 005 จ.นครราชสีมา
1/9/2561
หลักสูตรประเมินพัฒนาการทั่วไปตามแนวคิด DSPM สำหรับเด็กปฐมวัย รหัสหลักสูตร 611162021 - 001 ณ กรุงเทพมหานคร
15/8/2561
“การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่”จังหวัดพิษณุโลก
2/8/2561
“การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่” กรุงเทพมหานคร
26/7/2561
หลักสูตรประเมินพัฒนาการทั่วไปตามแนวคิด DSPM สำหรับเด็กปฐมวัย รหัสหลักสูตร 611162021 - 002 ณ กรุงเทพมหานคร
19/7/2561
ศูนย์การศึกษานครราชสีมา จัดบรรยายเรื่อง “การนิเทศออนไลน์” ให้กับอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา ในการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1
1/7/2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
28/6/2561
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
28/6/2561
ศูนย์ยะลา โครงการ รมป.2 จัดกิจกรรมสัมมนาความเป็นสวนดุสิต
14/5/2561
โครงการ รมป.2 ศูนย์มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิต
12/5/2561
นิทรรศการกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
4/5/2561
โครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาความเป็นสวนดุสิต
4/5/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและการบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.2 ครั้งที่2(17)/2561
3/5/2561
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 1(25)/2561
3/5/2561
โครงการ รมป. 2 ศูนย์ฯนครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
20/4/2561
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2(16)/2561
4/4/2561
นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์ลำปางและศูนย์เชียงราย เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
23/3/2561
นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์อุบลราชธานี จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6/2/2561
ขึ้นด้านบน | พิมพ์หน้านี้